LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor september, 2005

LINK 2 – september 2005

link_sept2005
Bart Sturtewagen vraagt zich in zijn column “Succes in een nieuw tijdperk” af of er eigenlijk al fundamenteel wordt nagedacht hoe onze economie er over 20 jaar zal uitzien. Waar kan de meerwaarde voor Vlaanderen nog liggen? Alle onheilsverhalen van delokalisatie naar Bulgarije en China ten spijt blijft hij echter optimistisch. De uitdaging is groot, maar haalbaar.

In dit nummer wordt een aanzienlijk deel van LINK aan de vergrijzing besteed. Wie de vergrijzing vooral ziet als synoniem van onbetaalbare pensioenen zal hier een realistische diagnose vinden waarbij het sociaal belang van het pensioen wordt onderstreept en besparingen op het pensioenstelsel worden afgewezen. Het pleidooi voor regelmatige verhogingen en voor een aanvullend pensioen voor iedereen is voor Becquaert een haalbare kaart mits het inbouwen van meer solidariteit, een verhoogde activiteitsgraad van andere werknemers en een stevige economische groei. Een verlaging van de pensioenleeftijd hoeft niet, wel een gedifferentieerde pensioenleeftijd met loopbaanvoorwaarde. Becquaert stelt terecht dat het korte beroepsleven een zware druk legt op de actieven tussen 25 en 55 jaar.

Is immigratie dan een oplossing om aan de vergrijzing tegemoet te komen? Immigratie om de leeftijdsstructuur te stabiliseren lijkt een eenvoudige oplossing maar ze is het niet. Immigratie van laaggeschoolden zou zelfs een negatieve impact hebben op het inkomen per hoofd van de bevolking, waarschuwt de auteur. Enkel in knelpuntberoepen zou gekwalificieerd personeel met succes tekorten kunnen opvangen via selectieve immigratie. Van de Cloot ziet migratie vooral als een lonende investering voor de migrant zelf en een middel om de welvaart op wereldniveau te verhogen.

Het derde artikel handelt over de politieke keuzes die in Nederland werden gemaakt om de verzorgingsstaat overeind te houden bij toenemende kosten door de vergrijzing. Wouter Bos geeft een kritische kijk op de Nederlandse situatie. Hij verwijt de regering haar staatsschuldfetisjisme, waaraan bevorderen van arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteit en innovatie worden ondergeschikt. Dat vijf werkenden voor één 65-plusser moeten instaan en over 35 jaar voor twee vormt ook in Nederland een probleem. Er is een hervormingsagenda nodig die gericht is op een eerlijke verdeling van de lasten en op het vergroten van het draagvlak. Bos kiest daarbij voor solidariteit, voor verplichte vormen van sparen en verzekeren, en niet voor het versmallen van het zorgpakket. Hij waarschuwt dat door ontcollectiviseren van het pensioensparen minder gespaard zal worden en verdedigt het systeem van een eerste en tweede pijler zoals het in de Nederlandse oudedagvoorziening bestaat. Hij pleit resoluut voor het Scandinavisch model met hoge collectieve lasten en baten, aandacht voor duurzaamheid, sociaal beleid en imposante groeicijfers.

In het artikel over het Open Stadion Model geeft Els van Weert aan dat een voetbalclub meer moet zijn dan een klassieke sportvereniging. Naast het feit dat het vaak ook heuse bedrijven zijn die economische activiteiten opzetten, werknemers tewerkstellen en winst nastreven appelleert Van Weert aan de unieke maatschappelijke rol die profvoetbalclubs kunnen vervullen. Dat dit geen hersenspinseltje is, wordt uitdrukkelijk met internationale voorbeelden aangetoond.

Voorts vind je in het nummer nog een bijdrage over de waterstoftechnologie en haar toekomstperspectieven. Of we binnen enkele jaren niet meer op benzine, maar wel op waterstof zullen rijden wordt in dit artikel beantwoord.
Sub Sahara Afrika, voor velen is het synoniem voor een hopeloze opeenvolging van bloedige conflicten, hongersnoden, humanitaire crisissen, HIV/AIDS, corruptie en dictatuur. Anderen blijken dan weer gefascineerd door de veerkracht en creativiteit van de bevolking in het licht van de vele uitdagingen. Hans Hoebeke geeft een aantal belangrijke en recente tendensen aan in Sub Sahara Afrika.

De multiculturele samenleving staat reeds enkele jaren in het brandpunt van het intellectuele debat. Theorie en praktijk zijn echter vaak ver van elkaar verwijderd. Jannet van der Hoek probeert vanuit Nederland de begripsdiscussie te ontwarren en toont via het voorbeeld van opvoeding bij migrantengezinnen aan dat we een meer dynamisch cultuurbegrip moeten hanteren.

Tot slot vind je naast de klassieke boek- en rapportbesprekingen ook nog een reactie op het artikel van Rolf Falter. Had Vlaanderen nu een rechts of een links beleid na WO II. Falter zei links en Vanhooren zegt rechts.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties