LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor december, 2005

LINK 3 – december 2005

link_dec2005
In het edito schrijft journalist Bart Eeckhout over het generatiepact. Terecht heeft hij het over de lage activiteitsgraad en de te hoge lasten op arbeid. Maar hij laat ook de andere kant zien, namelijk de angst voor de hardvochtige hervormingen. Misschien biedt het Zweedse model hier een antwoord op?

Politieke partijen zijn in beweging. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om kiezers te bekoren, soms in samenwerking met anderen. Professor Marc Hooghe doet aan de K.U.Leuven onderzoek naar sociaal kapitaal en politieke participatie in Vlaanderen. Hij publiceert over evoluties in het verenigingsleven en in het partijenlandschap. In het interview overlopen we enkele recente evoluties en speuren naar kansen voor een links-liberale partij.

Bart Martens geeft in zijn bijdrage een duidelijk beeld over onze energievoorziening en de toekomstperspectieven. Fossiele brandstoffen zijn over tot 40-60 jaar uitgeput, ook uranium. Inzetten op kernenergie vermindert geenszins onze afhankelijkheid van eindige energiebronnen. Martens pleit voor de Trias energetica. Dit houdt in dat je de vraag moet beperken, hernieuwbare energiebronnen maximaal gebruiken en efficiënte technieken moet inzetten om de resterende fossiele brandstoffen op te wekken. In het artikel wordt overtuigend aangetoond dat dit geen punt van discussie meer is. De vraag is niet of hernieuwbare energie zal ontwikkelen tot concurrentiële oplossingen voor grote schaaltoepassingen, de vraag is: “Zal Vlaanderen een positie verwerven in deze ontwikkeling?”
Koen T’Sijen geeft vervolgens aan dat de liberalisering van de energiemarkt heeft geleid tot een verlaging van de factuur en een verlaging van het aantal afgeslotenen. Soms liggen de geliberaliseerde tarieven zelfs lager dan het sociale tarief.

In de uitvoerige bijdrage van Loobuyck worden burgerschap en nationaliteit op een politieke en filosofische manier uiteen gezet. In het eerste deel analyseert hij het liberalisme als politiek filosofische stroming. Dit liberalisme kan je aan de hand van 5 termen typeren, namelijk pluralisme & tolerantie, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Iets waar de verschillende politieke liberale strekkingen allemaal, met de nadruk op een onderdeel, gebruik van maken. Vervolgens plaatst hij dit liberalisme tegenover het communitarisme, het burgerschapsconcept, identiteitsvorming, taalverwerving, etc. Opvallend is hoe in de conclusie de terminologie gelijke kansen, vrijheid en verantwoordelijkheid naar voor wordt geschoven. Van waar kenden we dat nu weer?!

Vlaanderen en Wallonië vormen samen één land, maar de cijfers over jeugdwerkloosheid, economische groei, tewerkstellingsgraad, belastingopbrengsten, investeringen,? geven een volledig verschillend beeld. De verschillende Waalse herstelplannen willen hier een antwoord op bieden. Maar volstaan ze en moet Wallonië zich ook niet minder op Vlaanderen en meer op groeipolen zoals Aken-Maastricht, Luxemburg, Kortrijk-Rijsel en Brussel richten. Jan Van Doren geeft in zijn bijdrage een feitelijke en stevig onderbouwde visie op waar Wallonië heen moet gaan, “Wallonië quo vadis?”

Het internationaal artikel handelt over de Noord-Ierse kwestie. Dit politiek landschap is sterk gepolariseerd rond twee ideologieën, namelijk het nationalisme en het unionisme. Pieter Van de Poele schreef een historische bijdrage en verschaft ons een context over onder meer het “Goede Vrijdagakkoord”. Het fanatisme van deze jarenlange strijd ligt, naast het territoriaal conflict, ook in de non-tolerantie van het katholicisme tegenover het protestantisme en omgekeerd. Het gevoel van wantrouwen en soms zelfs haat is tot elke facet van de samenleving geslopen. De sleutel voor vrede ligt dan ook vooral in handen van de bevolking zelf. Tot slot zijn er nog drie boekbesprekingen over respectievelijk “Vrijheid als ideaal”, “Free world” en “Mister China”.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties