LINK

TIJDSCHRIFT VOOR LINKS-LIBERALISME

Archief voor mei, 2007

LINK 8 – mei 2007

link_2007_05_cover
Dit lentenummer van LINK blikt vooruit. Het handelt over vier uitdagingen die onze samenleving op korte en middellange termijn moet beantwoorden.

Vooreerst is er de uitdaging van de vergrijzing en de onder druk staande intergenerationele solidariteit. Peter Thijssen, co-auteur van het boek ‘Babybom? Draagvlak van de intergenerationele solidariteit’, bepleit ‘Solidarity Building Measures’ voor onze sociale zekerheid die gebaseerd zijn op de verschillende redenen voor solidariteit. Vervolgens neemt professor Marc De Vos de premissen waarop de ramingen van de ‘Studiecommissie Vergrijzing’ van de Hoge Raad voor Financiën gestoeld zijn kritisch onder de loep. Hij komt tot de conclusie dat de begrotingsstrategie niet volstaat voor het opvangen van de vergrijzing, maar inhoudelijk geflankeerd moet worden door een doelbewuste beleidsstrategie. Met haar studiedagen over arbeidsmigratie, ‘Maatwerk’, ‘Familiale Omstandigheden’ en intergenerationele solidariteit bracht de links-liberale partij spirit bouwstenen aan voor een dergelijke politiek voor de nieuwe generatie.

De tweede uitdaging van de klimaatverandering werd nogmaals scherp gesteld door het recente rapport van het VN-klimaatpanel. Het VBO en de conservatieve partijen maken hiervan misbruik om het uit- of afstel van de uitstap uit kernenergie voor te stellen als een maatregel die kan bijdragen tot de vermindering van schadelijke uitstoot. De Amerikaanse energiedeskundige Jim Harding ontkracht in zijn bijdrage echter de mythen over goedkope en veilige kernenergie. In het daaropvolgende interview licht het Nederlandse D66-kamerlid Boris van der Ham het Eurenew-initiatief voor Europese verdragsbepalingen inzake hernieuwbare energie nader toe.

De derde uitdaging van de globalisering hangt nauw samen met de beide vorige. De Chinese onderzoekster Ge Yun toont aan dat de mondialisering ook voor de opkomende Aziatische industrielanden niet enkel voordelen meebrengt, maar ook een keerzijde heeft. Zij benadrukt het belang van de rol van NGO’s in dergelijke systemen in transitie. De zorg voor dialoog klinkt ook door in het artikel over de Turks-Armeense journalist Hrant Dink van europarlementariër en Turkijekenner Joost Lagendijk. Ook de bijdrage van Brussels volksvertegenwoordiger Fouad Ahidar over de taalachterstand van anderstaligen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel heeft aandacht voor gelijke kansen en het samenleven van gemeenschappen.

De vierde uitdaging behelst de zoektocht naar het beleidsniveau waarop deze problemen het doeltreffendst kunnen worden aangepakt. De Belgische en Europese ervaring leert ons dat een meerlaags bestuur, waarin supranationale, nationale en infranationale bestuurslagen interageren, hieraan het best tegemoet komt. In zijn bijdrage geeft Vlaams minister Bert Anciaux een voorzet voor de discussie over de toekomstige bestuurlijke structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende staatshervorming. En naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het verdrag van Rome breekt EVA-voorzitter Nelly Maes een lans voor de institutionele aanpassing van de Europese Unie en voor een sociaal Europa.
Lees de rest van dit artikel »

Advertenties